Hovedsiden

Om Halsabygda Vassverk

Vassprøver

Vassavgift

Styret

Vedtekter

Årsmelding/ regnskap

Linker

Prosessbeskrivelse for Kaldbergsvatnet behandlingsanlegg

Vannet tilsettes Jernkloridsulfat (JKL) på innløpet for å felle ut humus.  Mesteparten av humusslammet og JKL filtreres i laget med grovsand og resten i finsand laget.  Marmoren bidrar til å høyne pH  på vatnet, og ferdig behandlet vann har en pH på 7-8.

Etter filtrering blir vannet bestrålt av Ultrafiolette (UV) stråler for å drepe eventuelle bakterier.

Sanden i filtrene spyles ren hver natt ved at det pumpes vann i retur fra rentvannsbasenget og opp fra bunnen av filtrene. Det slamholdige vannet spyles ut i overløpet og slippes ut i Skålvikfjorden. Grunnet forskjellig tetthet på filtermassen fordeles de ulike fraksjonene som vist på skissen under spyling. 

Tilsettingsstoffene er Jernkloridsulfat (JKL)fra Kemira og Marmor fra Glærum Kalksteingruve.  Disse er godkjent for vannbehandling, se link til helsedepartementet: Vannbehandlingsprodukter