Næringsmiddeltilsynet for Indre Nordmøre (NIN)

 

Kortfattet orientering om analyseresultater – drikkevann

 

Bakteriologiske resultater

 

Koliforme bakterier tilhører menneskers og varmblodige dyrs normale tarmflora, men også i en viss grad kunne ha et reservoar utenfor tarmen.

 

 Termtolerante koliforme bakterier er en undergruppe av koliforme bakterier (bl a. E.coli) og finnes bare i tarmen og dermed også i avføringen fra mennesker og varmblodige dyr.  Denne bakteriegruppen har kort levetid i vann. De skal ikke påvises i drikkevann. Påvisning av koliforme bakterier i drikkevann bør tas som et tegn på at det kan ha funnet sted forurensning av vannet med avføring, mens påvisning av termotolerante koliforme bakterier bør tas som et sikkert tegn på at slik forurensning har funnet sted.

 

Totalantall bakterier (Kimtall) er betegnelse på bakterier som normalt fins i vann og jord. De medfører vanligvis ikke hygieniske ulemper, men i store mengder kan de nedsette vannets bruksmessige egenskaper, f.eks begroing i vannledninger.  Med overflatevann som kilde, regnes etter erfaring kimtall opp til 100/ml som grense for hva man maksimalt forventer uten begroingsproblemer.

 

Fysikalske/kjemiske resultater

 

pH er et mål for konsentrasjonen av H3O+ ioner, dvs vannets surhetsgrad.

Jo lavere talleverdi, jo surere vann. pH =7, er nøytralt. Ved ugunstig pH og andre egenskaper ved vannet, særlig låg alkalitet) øker korrosjonen i vannledninger, varmtvannsberedere med mer og dermed også mulighet for utløsning av helseskadelige stoffer. Mye av overflatevannet på våre kanter faller utenfor helsemyndighetenes krav til pH (6,5-9,5), som vanligvis ikke kan oppnås uten å alkalisere vannet. Det er sjelden aktuelt å justere pH i små vannverk og i vannforsyninger til enkelthusholdninger.

 

Fargetall er et mål for fargen i naturlig vann og skyldes i de fleste tilfeller innhold av humusstoff,  Disse gir vannet er farge som kan variere fra gulbrun til mørkere brun. Farget vann medfører bruksmessige ulemper for forbrukerne (slam, lukt/smak, misfarget klesvask) og kan forårsake økt korrosjon i visse installasjoner.

 

Turbiditet er et mål på uklarhet i vannet, spesielt mhp finpartikulært materiale. Høg verdi kan bl.a. redusere desinfeksjonseffekten.

 

Konduktivitet er et mål for vannets spesifikke ledningsevne. Denne vil stige med økende innhold av ioner.  Konduktiviteten gir et uttrykk for vannets totalinnhold av uorganisk materiale, bl.a. når vannet er hardt. Vanlige verdier for overflatevann her i landet ligger i området 2-6 mS/m ved 25ºC.

 

Fluorid. Fluorinnholdet i overflatevann er vanligvis mindre enn 50-1000µg F/l. I grunnvann kan det variere innen vide grenser. F-innholdet på ca 1000 µg/l er optimalt i tannråteforebyggende henseende.

 

Kalsium sammen med magnesium forårsaker hardt vann

Hardt vann hemmer bl.a. skumming av såpe. Kalsium i vannet minsker korrosiviteten i ledninger. Kalsiumholdig vann har ingen negative helsemessig betydning, kanskje tvert imot når det gjelder hjerte-karsykdommer.

 

Alkalitet er vannets kapasitet til å nøytralisere en sterk syre til en bestemt pH-verdi. Ved ”gunstig” pH-verdi gir alkaliteten tilnærmet uttrykk for innhold av hydrogenkarbonat, som har en gunstig virkning mht. korrosjon i vannledninger og installasjoner.

 

Jern og mangan. Høgt innhold av disse elementene kan medføre store bruksmessige ulemper, bl.a. misfarging og uklarhet i vannet. Det oppstår avsetninger i ledningsnettet som gir grobunn for bakterier. Ved spesielle trykkforhold løsner avsetningene og gir betydelige plager hos abonnentene. Ingen helsemessig betydning.

 

Aluminium er et av de vanligste metallene i jordskorpa. Innholdet av løst aluminium er meget lågt i alkalisk og nøytralt vann. Ved lågere pH enn 5,5 økes vannets evne til å oppløse aluminium fra jordlagene. I områder med mye sur nedbør kan det være forhøyede aluminiumskonsentrasjoner.  Aluminiumsforbindelser nyttes som fellingsmiddel i enkelte vannbehandlingsanlegg. Dårlig konstruksjon og drift kan medføre høgt innhold av aluminium i drikkevannet.

 

Nitritt- og nitratnitrogen. Den viktigste kolden for disse stoffene er gjødsling fra landbruket. Høge konsentrasjoner, særlig av nitritt, kan være helseskadelig. Dette kan særlig ha betydning for spedbarn.

 

Fosfor. Innholdet av fosfor gir en pekepinn om hvor langt en innsjø er kommet i utvikling som følge av tilførsel av næringssalt, såkalt eutrofiering.  Fosforinnholdet har ingen direkte helsemessig betydning, men høgt fosforinnhold kan gi okt algevekst, som kan medføre bruksmessige og helsemessige problemer. Det aksepteres høgre fosfor-innhold i grunnvann og elvevann enn i innsjøer.

 

Klorid i vann har sammenheng med NaCl i berggrunnen og tilførsel fra nedbør. Vanligvis lave verdier i både grunnvannskilder og overflatevann her i landet. I brønner under den marine grense og brønner nær kysten hvor det skjer påvirkning av havvann, kan kloridinnholdet være høgt. Kloridionet kan forårsake korrosjon. Det assosierte kation natrium bør ikke inntas i for store mengdeer av helsemessige grunner.

 

Kvalitetskrav

I forskrift om vannforsyning og drikkevann med mer fastsatt av Sosial- og helsedep. 1.januar 2002 er det i §12 stilt krav til kvalitet med mer

For egen vannforsyning til enkelt husholdning gjelder kvalitetskravene som veiledende norm

Kvalitetskravene for de aktuelle parametre er gjengitt på baksiden.

 


 

 

 

Tabell 1  Krav til mikrobiologiske parametre

 

 

Analyseparameter

 

 

Prøvevolum

Merknader

                                                

Drikkevannskvalitet

 

 

Grenseverdi

 

Koliforme bakterier

 

100 ml

 

 

 

0

 

E.coli

 

100 ml

 

 

 

 

0

 

Kimtall 22ºC

 

1ml

Ved  verdier over 100 må

Årsaken undersøkes

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

Intestinale enterokokker

 

100 ml

 

         

 

 

 

0

 

Clostridium perfringens

 

100 ml

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

Tabell 2  Krav til  fysisk-kjemiske parametre

 

 

Analyseparameter

 

Grenseverdi

 

 

Kommentar

pH

6,5-9,5

 

 

Fargetall  mg/liter Pt

20

 

 

Turbiditet, FTU

1

4

 

Ut fra behandlingsanlegget

 Hos abonnent

Konduktivitet millisiemens/m ved 20ºC

250

 

Vannet skal ikke være korrosivt

Fluorid mg/l F

1,5

 

 

Jern mg/l Fe

0,2

 

 

Aluminium mg/l Al

0,2

 

 

Mangan mg/l Mn

0,05

 

 

Nitrat, mg/l NO3-N

10

 

 

Nitritt, mg/l NO2-N

0,05

 

 

Klorid mg/l Cl

200

 

Vannet skal ikke være korrosivt.

Ammonium mg/l N

0,50