Hovedsiden

Om Halsabygda Vassverk

Vassprøver

Driftsmeldinger

Vassavgift

Styret

Vedtekter

Årsmelding/ regnskap

Linker

Vedtekter for Halsabygda Vassverk SA                                      Vedtatt 27.mars.2012

 § 1. Foretaksnavn

Halsabygda Vassverk SA, heretter kalt vassverket, er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for vassverkets forpliktelser.

 § 2. Forretningssted

Vassverket har sitt forretningskontor i Halsa kommune.

 § 3. Virksomhet og formål

Vassverkets formål er å sørge for en vannforsyningstjeneste til medlemmene, somtilfredsstiller drikkevannsforskriftens krav. Vassverkets forsyningsområde er gamle Halsa kommune og naturlig tilgrensende områder.

Halsabygda Vassverk SA drives etter non-profit prinsippet med allmennyttig formål som basis.

 § 4 Medlemskap

Som medlemmer opptas alle innen forsyningsområdet som er nevnt i § 3, og som kan tilknyttes leveringsnettet uten uforholdsmessig store utgifter for vassverket. De som ønsker å bli medlem, tegner seg hos styret etter de til enhver tid gjeldende regler.

Tilknytning til ledningsnett skjer i henhold til forskrift «reglement for vann og avløpsanlegg» (standard abonnementsvilkår for vann og avløp) vedtatt av Halsa kommunestyre og gjelder alle medlemmer.

Medlemmene godkjenner ved innmeldingen vedtektene for vassverket og vedtak som er eller blir gjort av årsmøtet eller av styret på lovlig måte. Medlemskapet inntrer fra det tidspunktet andelsinnskudd er innbetalt.

Medlemmene plikter å gi tillatelse til, uten vederlag, å legge vannledninger over sin eiendom.  Vassverket har rett til senere å grave eventuelle grøfter for omlegging, tilknytting, reparasjon, vedlikehold m.v.  Skader som Vassverket volder i denne forbindelse skal godtgjøres.

 § 5. Andelsinnskudd, anleggsinnskudd og vanngebyrer

 1. Andelsinnskudd

I alminnelighet skal hvert medlem betale en andel, størrelsen fastsettes av årsmøtet. Hvert enkeltstående bolighus på samme bruksnummer betaler en andel. Institusjoner, industriforetak og andre større forbrukere betaler et antall andeler som avgjøres i hvert enkelt tilfelle av styret. Styret bestemmer når og hvordan kapitalen skal innbetales. Ingen må få tilknytting før kapitalen er fullt innbetalt.

Ved ev. utmelding har medlemmet ikke krav på å få utbetalt sitt andelsinnskudd

Andelene kan ikke omsettes fritt, men følger eiendommen. Ved eiendomsoverdragelser skal den nye eier ha samme rettigheter og plikter som tidligere eier.

Andeler kan ikke pantsettes eller tas utlegg i.

Det føres medlemsregister med navn, gårds- og bruksnummer andelen gjelder, samt størrelsen på andelsinnskuddet. Styret utsteder andelsbevis.

 2. Årsgebyr

Årsgebyr skal betales for alle medlemmer som er tilknyttet vannforsyningen.

Årsgebyrer og regler fastsettes av styret

 

§ 6. Anvendelse av årsoverskuddet

Eventuelt overskudd på driftsregnskapet etter at renter på gjeld, tilsyn og vedlikehold er betalt, tillegges selskapets egenkapital. Medlemskap og andeler i selskapet gir ikke rett til utdeling av overskudd. Vassverket skal ikke gå med overskudd over tid, men sikre forsvarlig drift og framtidige investeringer etter selvkostprinsippet, jf § 3. Ev. overskudd utover vassverkets behov betales ned ved reduksjon av årsgebyrene.

 § 7 Styre og daglig leder

 1. Styre

Vassverket ledes av et styre med 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Varamedlemmene velges i rekkefølge Styremedlemmene velges av årsmøtet.

Styreleder og nestleder velges blant styremedlemmene av årsmøtet, med en funksjonstid på  ett år. Valgperioden for styremedlemmer er to år.

Etter første år går 2 styremedlemmer ut ved loddtrekning.

Styret har ansvar for en forsvarlig organisering av virksomheten i tråd med lovens og vedtektenes bestemmelser. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer møter.

Vassverket forpliktes av underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

Styret kan gjøre vedtak om nyanlegg, utvidelser av anlegg og ledningsnett, låneopptak og pantsettelse av lagets eiendom når dette ikke binder vassverket for et beløp større enn 5 ganger årsgebyrene.  Beløp ut over denne grensen skal forelegges årsmøte.

 2. Valgkomite

Vassverket skal ha en valgkomite på 2 medlemmer og ett varamedlem.

Medlemmenes funksjonstid er 2 år. Hvert år står ett medlem på valg, første året etter loddtrekning, deretter det medlemmet som har fungert lengst.  Varamedlemmer står årlig på valg.

Valgkomiteen fremmer forslag på styrerepresentanter og vara, samt kandidater til valgkomite.  De skal også fremlegge forslag på godtgjørelser.

 3. Daglig leder

Styrets leder er vassverkets daglige leder

 § 8. Årsmøtet

             1. Ordinært årsmøte

Årsmøtet er vassverkets øverste myndighet.

Årsmøtet finner sted innen utgangen av mars.

Til årsmøtet foreligger saksliste for årsmøtet, styrets årsberetning og regnskap. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være sendt til styret senest 4 uker før årsmøtet. Papirene til årsmøtet skal sendes ut senest 8 dager før årsmøtet.

Styreleder eller den styret har utpekt, åpner årsmøtet.

 2. Saksliste til årsmøte:

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles som et minimum:

1.       Godkjenning av innkalling og dagsorden

2.       Valg av møteleder, protollfører og 2 medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder

3.       Styrets årsberetning

4.       Revidert årsregnskap med revisjonsberetning og vedtak om disponering av eventuelt overskudd

5.       Fastsettelse av styrets honorar

6.       Drifts- og investeringsbudsjett for inneværende år og 4-årig økonomiplan

7.       Fastsettelse av andelsinnskudd for inneværende år

8.       Innkomne forslag med styrets forslag til vedtak

9.       Valg

 Vedtak i årsmøtet fattes med flertallet av avgitte stemmer i møtet, så sant ikke annet er fastsatt i loven. Andelseiere har anledning til å la seg representere ved skriftlig fullmakt. Bare andelseiere kan være fullmektiger.

Hvert medlem har 1 stemme uansett innskutt andelskapital. For medlemmer som betaler mer enn 5 ganger årsgebyr for bolig, gis en ekstra stemme for hver påbegynt 5 ganger årsgebyr bolig. Dog ikke flere enn 10 stemmer til sammen.

Beslutninger om vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Vedtektsendringer etter samvirkeloven § 54 (2), fattes med 4/5 flertall av de avgitte stemmene.

3. Ekstraordinært årsmøte

Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Styret skal også kalle inn til ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst 1/10 av medlemmene krever dette skriftlig.

Ekstraordinært årsmøte behandler kun de sakene som er varslet i innkallingen.

 § 9. Oppløsning av Vassverket og ev. fordeling av nettoformuen

Vedtak om oppløsning av vassverket blir gjort av årsmøtet krever 4/5 flertall av de avgitte stemmene.

Ved oppløsning har vassverkets medlemmer ikke rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd

Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på andelsinnskudd.

Gjenværende midler utover dette, skal gå til drift og investeringer i vannforsyningen for medlemmene.

 § 10. Voldgift

Tvist mellom medlemmene eller mellom ett medlem og vassverket skal først søkes løst ved

forhandlinger, gjerne ved hjelp av en tredje person. Fører slike forhandlinger ikke fram,

kan hver av partene forlange tvisten endelig avgjort etter bestemmelsene i lov 14. mai

2004 nr. 25 om voldgift.

Voldgiftsretten treffer også avgjørelse om saksomkostninger.